“Totalkommunikasjon i barnehagen”

I en masteroppgave i spesialpedagogikk fra 2010 ved Universitetet i Oslo har Lise Grønbekk Pochon Guerin skrevet en kasusstudie av et barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.

Formål og problemstilling

Masteroppgaven "Totalkommunikasjon i barnehagen", Guerin (2010)

Fra masteroppgaven leser vi:

Formålet med oppgaven er å gi et innblikk i hvordan et barn kommuniserer i samspill med andre voksne og barn i barnehagen, og bidra til dypere forståelse på området gjennom eksemplifisering. Ved å studere dette feltet ønsker jeg å kunne bidra til økt forståelse av at alle barn har en naturlig kommunikasjonsform, selv om de ikke hovedsakelig bruker talespråk, og hvordan et barn med CP kommuniserer i frilek og strukturerte situasjoner. Alle barn har det samme behovet for å få utrykke seg, få respons og dele erfaringer og meninger. På bakgrunn av dette formulerte jeg følgende problemstilling:

Hva kjennetegner kommunikasjonen mellom en gutt med CP og de andre barna og voksne i barnehagen?

Funn fra studien

Vi leser videre:

Funnene mine i denne oppgaven er at fokusbarnet bruker det som kan kalles en totalkommunikasjon, og at kommunikasjonen er kontekstavhengig. Med kontekstavhengig mener jeg at forskjellige uttrykksformer ble brukt og fanget opp ulikt i ulike situasjoner. Det Fokusbarnet bruker mer tale, og inngår i flere dialoger med støttepedagogen i strukturerte situasjoner enn det han gjør med barna i frileken. Med støttepedagogen får fokusbarnet mulighet til å dele erfaringer og ting han har gjort. I frilek mellom barna bærer kommunikasjonen preg av at gutten tar initiativ til kontakt med lyder og kroppsspråk, men barna responderer i liten grad på hans initiativ. Gutten formidler tydelig sine ønsker og behov gjennom en fleksibel kommunikasjonsform i alle situasjonene jeg har observert. Han får respons først og fremst av de voksne, da særlig støttepedagogen som kjenner han godt. Barna reagerer sjelden på slike initiativ under mine observasjoner. Den voksnes tilstedeværelse og støtte i lek blir både i litteraturen og gjennom mine observasjoner tillagt stor betydning for barn som strever med konvensjonelle kommunikasjonsformer.

Les masteroppgaven i sin helhet.