Tal her?

Hvor stor er bruken høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler, og hvor nyttig er slike hjelpemidler? I et prosjekt ved NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag var målet å vurdere formidlingen av avanserte kommunikasjonshjelpemidler og betjeningssystem i Sør Trøndelag de siste tre årene. Prosjektet har evaluert suksesskriterier og fallgruver i prosessen, og nå foreligger prosjektrapporten “Tal her?”.

Prosjektrapporten "Tal her?"

Prosjektet har vurdert hele formidlingsprosessen fra behovsanalyse, funksjonsvurdering, aktivitetsanalyse, utprøving, tilpassing, opplæring, oppfølging, teknisk service og evaluering. Målet har vært å samle kunnskap om disse prosessene og å føre denne tilbake til praksisfeltet både lokalt i eget fylke og nasjonalt.

Målgruppen for prosjektet er personer med funksjonshemming som påvirker tale og språkevnen, og deres nærpersoner.

Det er grunn til å anta at resultat fra prosjektet vil være generaliserbart til andre hjelpemiddelområder, for eksempel sansetap, kognitiv svikt og læringsproblematikk.

Prosjektet har vært gjennomført av Elin Svendsen (prosjektleder) og Marianne Hestvik. I tillegg har Frode Karlsvik deltatt i prosjektgruppa.

Prosjektet hadde følgende delproblemstillinger:

  • Hvordan gjøre en god faglig utredning av bruker som grunnlag for valgte tiltak?
  • Hvordan sikre at avanserte kommunikasjonshjelpemidler tas i bruk, brukes optimalt og at opplæring og oppfølging blir gitt?
  • Hvordan kan mer kunnskap om bruk av avanserte kommunikasjonshjelpemidler i daglige samtalesituasjoner føre til at vi får bedre treffsikkerhet ved valg av løsninger?
  • Kvalitetssikring av valg av løsninger – hvordan gjør vi det?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for en kunnskapsbasert praksis på fagområdet avanserte kommunikasjonshjelpemidler?

Erfaringene fra prosjektet har gitt anbefalinger for videre arbeid på følgende områder:

  • Kartlegging
  • Opplæring
  • Evaluering
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Teknisk service

Les mer i prosjektrapprten “Tal her?” eller gå til nettsiden for prosjektet.