Bliss som hjelpemiddel i utvikling av språkforståelse

Barn som har store og omfattende forståelsesvansker ser ikke ut til å profittere på vanlig brukte spesialpedagogiske metoder. Ikke bare representerer disse barna en stor pedagogisk utfordring, men også krav til kunnskapen pr. i dag ikke har i skolen.

Les artikkelen

Dette er utgangspunktet for Torhild Kausruds artikkel i tidsskriftet “Psykologi i kommunen” nr 2/2o11.

Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan være et viktig metodisk hjelpemiddel for å fasilitere språk- og kommunikasjonsutvikling. Manuelle tegn og gester eller visuelle framstillinger av begreper i form av bilder og symboler kan brukes for å støtte talespråket, enten reseptivt eller ekspressivt, som et uttrykksmiddel, eller som en erstatning av talespråket (Tetzchner & Martinsen, 1991). Valg avsymbolsystem må gjøres ut fra barnets forutsetninger, kommunikasjonsbehov (hva skal barnet si/forstå overfor hvem, når, og på hvilken måte), språklig og kommunikativ fungering, samt egenskaper og muligheter i miljøet.

Gjennom faglitteratur har vi ved senteret fordypet oss i de muligheter det grafiske symbolspråket bliss har, og hvordan det kan nyttes som hjelpemiddel for barn med store språkvansker (Jaroma, 1992). Etter hvert har vi fått noe erfaring med bruken av det i undervisning av barn med store vansker med begrepsinnlæring og med å forstå språklige strukturer.

Torhild Kausrud arbeider som seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter og er leder for ISAAC Norges Blissgruppe.

Les artikkelen