Tilskudd til utvikling av læremidler

Utdanningsdirektoratet har nylig offentliggjort kunngjøring om tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler. Tilskuddsordningen gir skoler, fagmiljø, forlag og andre læremiddelprodusenter muligheten til støtte for læremiddelprosjekt.

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir utviklet og produsert læremidler for elever som har behov for særskilte tilrettelegginger, der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse. Fristen for å søke om tilskudd er 1. september 2011.

Bakgrunnen for kunngjøringen er Stortingets årlige bevilgning til utvikling og produksjon av særskilt tilrettelagte læremidler.

Det er siden 1999 blitt utviklet multifunksjonelle læremidler for elever som har behov for læremidler i stedet for eller som et tillegg til ordinære læremidler. Det er læremidler som utvikles med utgangspunkt i elevenes funksjonsnivå. Utgangspunktet er tre ulike funksjonsnivåer og eksempler på produkter som ivaretar elever på disse nivåene. I tillegg til at innhold må være enkelt, må læremidlene også være motiverende, engasjerende, ha et mangfold av aktiviteter, og stimulere til samhandling. For å ivareta inkluderingsperspektivet bør læremidlene vektlegge aktiviteter som gjør at elevene kan delta i fellesskapet i gruppen. Evalueringen påpeker også at kombinerte produkter kan være gunstige for å ivareta elevers ulike behov.

Utdanningsdirektoratet har nå kunngjort tre tilskuddsordninger:

  • Smale fagområder / små elevgrupper
  • Elever med særskilte behov
  • Minoritetsspråklige elever

For elever med behov som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk vil tilskudd til elever med særskilte behov være spesielt aktuelt.

Les mer om tilskuddsordningen på Utdanningsdirektoratets nettside.