Stortingsbehandling om ASK i Opplæringsloven

I Proposisjon 84L (2011-2012) foreslår Kunnskapsdepartementet endringer i Opplæringsloven som presiserer retten til opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon for elever som har behov for det. Lovforslaget er nå til komitebehandling i Stortinget.

Ny § 2-16 skal lyde:

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.

Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

Merknader til ny § 2-16:

Paragrafen presiserer det som allereie følgjer av § 1-3 om tilpassa opplæring og § 5-1 om spesialundervisning.

Første ledd fastslår at skolen må leggje til rette for at elevar som har behov for ASK, kan bruke dei kommunikasjonsformer og dei kommunikasjonsmiddel som eleven har behov for som støtte til eller erstatning for talen, og som er nødvendige for den kommunikative og språklege utviklinga til eleven. Eksempel på kommunikasjonsformer er å bruke handteikn, fotografi, grafiske symbol, konkrete handlingar, veremåtar og kroppslege uttrykk. Eksempel på kommunikasjonshjelpemiddel er kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaskinar.

Andre ledd første punktum viser til reglane om spesialundervisning. Desse reglane gjeld alle elevar, også elevar som har behov for ASK.

Reglane om spesialundervisning kjem til bruk når det er behov for ei meir omfattande tilpassing enn den som kan givast innanfor den ordinære opplæringa. Departementet vil framheve at enkelte barn med behov for ASK ikkje nødvendigvis vil ha behov for spesialundervisning etter kapittel 5. Barn med ASK er ei svært ueinsarta gruppe med ulike føresetnader og behov. For somme av desse barna vil det handle meir om tilpassa opplæring, jf § 1-3, enn om spesialundervisning. Retten til spesialundervisning kjem inn straks skolen ikkje klarer å tilpasse den ordinære opplæringa slik at eleven får tilfredsstillande utbytte.

Andre punktum inneber at elevar med behov for ASK har rett til opplæring i å bruke ASK når slik opplæring er nødvendig for at eleven skal vere i stand til å gjere seg nytte av retten og plikta til grunnskoleopplæring. Opplæring i å bruke ASK vil ofte vere omfatta av reglane om spesialundervisning, fordi slik opplæring skil seg frå det behovet for opplæring dei fleste elevane har. Innhaldet i og timetalet til spesialundervisning skal fastsetjast ut frå det behovet den enkelte har, og på bakgrunn av sakkunnig vurdering etter opplæringslova § 5-3.

Departementet viser elles til omtale og vurderingar i kapittel 6.4.

Bakgrunn: Høringa

Kunnskapsdepartementet la ut et forslag på høring om lovendring for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Forslaget går både på rett til bruk av kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler og rett til opplæring.

Opplæringsloven har i dag ikke bestemmelser som særskilt regulerer opplæringen for elever som har behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK).

For å bidra til å sikre at elever som trenger ASK får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven foreslår departementet at det sies eksplisitt i loven at elever som har behov for ASK har rett til å bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonshjelpemidler i opplæringen og at disse elevene også har rett til nødvendig opplæring i å bruke ASK.

Her finner du høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet.

Kilde: Statped (Lene Fjellstad/Ståle Tvete Vollan)