“Trenger vi å snakke for å lære på skolen?”

Inkludering av elever uten funksjonelt talespråk kan gi skolene store utfordringer i tilretteleggingen av læring og kommunikasjon. Etter flerårig samarbeid med Skatval skole lanserer Trøndelag kompetansesenter nå bok med film og læremidler som viser eksempler på pedagogisk praksis for elever med behov for ASK i en inkluderende skole for alle.

 

Elever som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk har behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer (ASK) for å gjøre seg forstått. I opplæringen er det knyttet store utfordringer til tilrettelegging av elevenes sosiale og faglige fellesskap, deltakelse og læring.

Tre komponenter

Trøndelag kompetansesenter har produsert ”Trenger vi å snakke for å lære på skolen?” som består av en bok, dvd og cd. Utgivelsen beskriver viktige eksempler på pedagogisk praksis for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Utdrag fra boken

Boken viser eksempler på utarbeidelse og tilpasning av læremidler for elevene Sverre, Mats og Aksel ved Skatval skole. Bokens første hoveddel beskriver grunnlaget for inkludering av elevene og utviklingen av læremidler. Bokens andre hoveddel beskriver praktiske eksempler på hvordan språkmiljø, skolekultur, arbeid etter prinsippene i Kunnskapsløftets læreplaner og tilrettelagte læremidler bidrar til å gi elevene et bedre opplæringstilbud og til å berike hele skolemiljøet. De praktiske eksemplene er satt i en faglig ramme med utgangspunkt i Kunnskapsløftets læreplaner for grunnskolen.

Dvd`en inneholder en film med intervjuer og glimt fra skolehverdagen og retter oppmerksomheten mot overordnede prinsipper i utviklingen av Skatval skole som en inkluderende skole. Rektor og kontaktlærere/ spesialpedagoger beskriver og eksemplifiserer overordnede faktorer som øver innflytelse på pedagogisk praksis ved skolen, og gjør synlig hvilke føringer og rammer bruk og tilrettelegging av læremidler har ved skolen. Forankring av skolens verdigrunnlag og hvordan tydelig skoleledelse og utvikling av skolekultur former den pedagogiske praksis gis særlig oppmerksomhet.

Historien om geitekillingen som telte til ti, på engelsk

CD`en inneholder elektroniske utgaver av læremiddeleksemplene presentert i boken. Med bruk av nødvendige dataprogram kan læremidler tilpasses ut fra behovene til den enkelte elev/elevgruppe.

Bok, dvd og cd må ses i sammenheng med hverandre. Komponentene kan likevel hver for seg brukes for å beskrive, eksemplifisere og fremme skoleledelse og pedagogisk praksis i tilrettelegging og bruk av læremidler for elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt

Utgivelsen er utarbeidet med utgangspunkt i et flerårig samarbeid mellom Skatval skole i Stjørdal kommune og Trøndelag kompetansesenter ved prosjektet ”ASK i en inkluderende skole”.

Prosjektledere har vært Jørn Østvik og Hanne Almås ved Trøndelag kompetansesenter. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Grunnverdier i skolekulturen

Skatval skole

Det har vært viktig for Skatval skole å utvikle en skolekultur basert på bestemte sentrale grunnverdier. Grunnverdiene uttrykker at:

  • alle mennesker er like verdifulle
  • alle mennesker har behov for å oppleve mestring
  • alle kan lære noe av andre
  • alle kan samhandle med andre

Skolens grunnverdier er av skoleledelsen tydeliggjort overfor alle som har sitt daglige virke ved skolen, både barn og voksne. Skolens forankring i grunnverdiene har betydning for hvordan ansatte og elever ved skolen tenker om hverandre. Dette har i neste omgang gitt store konsekvenser for pedagogisk praksis med hensyn til kartlegging, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen. For elevene med behov for ASK ved skolen har dette styrket kvaliteten på innholdet i opplæringen og mulighetene til å erfare og utvikle vennskap gjennom faglige og sosiale fellesskap.

Kunnskapsløftet som veiviser

Læreplanene for fagene har vært viktige rettesnorer i tilrettelegging av opplæringen for den enkelte eleven ved skolen. Dette gjelder for alle elever, også de som har behov for ASK.

I drøfting og utforming av kompetansemål arbeider skolen med å sette læringsmålene inn i et livsløpsperspektiv for den enkelte eleven der dette er formålstjenlig.

Tilrettelegging av opplæringen med utgangspunkt i Kunnskapsløftet er en veiviser i valg av organisering, arbeidsmåter og læremidler for elevene. Kunnskapsløftet, med individuelle tilpasninger av kompetansemål for den enkelte eleven, danner utgangspunkt for vurdering av læremiddelbehov og produksjon av læremidler ved skolen. Den store mangelen på læremidler for elever med behov for ASK har tvunget skolen til å satse betydelige ressurser til selv å utvikle læremidler og annet materiell til sine elever. Boken og cd`en viser eksempler på materiell utviklet til elever ved skolen.

Målgruppe

Målgruppe for utgivelsen er hovedsakelig lærere og skoleledere. Vi håper eksemplene kan inspirere skoleledere, pedagoger og annet skolepersonale i sitt arbeid for en inkluderende skole der elevenes mangfold av forutsetninger og behov beriker skolemiljøet. Vi tror også foreldre kan finne praktiske tips til tilrettelegging av kommunikasjon med grafiske tegn for barn i eksemplene bak i boken.

Ringvirkninger

Ideen til utviklingen av det som etter hvert har blitt ASK-loftet ved Trøndelag kompetansesenter sprang ut gjennom prosjektsamarbeidet med Skatval skole. Et økende tilfang på kommunikasjonsmateriell fra saksarbeid og prosjekter, sammen med læremidler og annet materiell utviklet ved skolen, styrket ønsket om å etablere en nettbasert ressurs med praktisk og teoretisk fagstoff om ASK.

Bestilling

Boken og medfølgende dvd og cd koster kr 200,-. Materialet bestilles hos vår nettbutikk.

Se også

Ut med språket

Skatval skole viser vei