”… la meg se hva hun sier…”

”… la meg se hva hun sier…” er en casestudie som belyser ulike faktorer som innvirker på utvikling av kommunikative ferdigheter etter å ha ervervet en alvorlig hjerneskade. Masteroppgaven er skrevet av Anne Ekerbakke ved Øverby kompetansesenter.

Oppgavens hovedproblemstilling er “Hvilke faktorer har innvirket på kommunikative ferdigheter, som følge av tilrettelegging, etter at ulykken inntraff?”.

Studien viser at utvikling av kommunikative ferdigheter er avhengig av at vedkommende blir møtt og forstått. Her får hjelpere et særlig ansvar. Ikke alle faggrupper innehar kompetanse om grunnleggende kommunikative ferdigheter. Derfor er det spesielt nødvendig med veiledning fra spisskompetente miljøer. Det kommer fram i undersøkelsen at det er manglende på relasjonskompetanse både på systemnivå og i miljøet rundt bruker. Relasjonskompetanse er nødvendig for å kunne innhente riktig hjelp i rett tid.

Les masteroppgaven