FN-konvensjon ratifiseres

Stortinget besluttet 19. mars 2013 at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ratifiseres. Norge underskrev konvensjonen i 2007.

Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den slår blant annet fast at personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal ha ytringsfrihet, meningsfrihet, tilgang til informasjon og nødvendig opplæring.

Innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen ble enstemmig bifalt.

Les konvensjonen

Våren 2012 behandlet Stortinget lovforslaget som presiserer retten til opplæring for elever som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Lovforslaget ble vedtatt og de gjeldende rettighetene om alternativ og supplerende kommunikasjon i Opplæringsloven og Privatskoleloven trådte  i kraft 1. august 2012. Loven presiserer at elever med behov for ASK har rett til opplæring i og med ASK.