Barnehagebarns erfaringer med ASK

Med utgangspunkt i intervjuer av barn gir en ny masteroppgave i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo innblikk i fire barnehagebarns kunnskaper om og erfaringer med det grafiske tegnsystemet PCS (Picture Communication Symbols). Oppgaven gir innsikt i barnas  opplevelser med å være i kommunikasjon med et barn som benytter seg av ASK.

enersen2013Masteroppgaven, som er skrevet av Bethina Isabel Enersen, sorterer barnas utsagn i tre ulike hovedkategorier. Den ene omhandler hvilken kompetanse de hadde med PCS. En annen om hvordan barna hadde tilegnet seg kunnskap om PCS. Den tredje handlet om barnas erfaringer med å være i kommunikasjon med barnet som benytter seg av ASK. På tross av at funnene viser at barnas ferdighetsnivå var ulikt, opplevde alle barna at det var lett å benytte seg av og forstå PCS.

Følgende tre faktorer ble identifisert til å bidra til at barna lærte seg PCS:

  1. Barnehagepersonalets holdninger og tilrettelegging for bruk av PCS i barnehagehverdagen
  2. Barnas egen interesse for å lære gjennom å spørre om hjelp
  3. Å lære på egenhånd.

Ingen av barna ga uttrykk for noen negative holdninger til kommunikasjonshjelpemidler, eller barnet de kjente som brukte det. Oppgaven konkluderer med at kommunikasjonen mellom de intervjuede barna og barnet som brukte ASK i barnegruppa var tilstrekkelig til at lek kunne oppstå.

Kilde: Universitetet i Oslo

Les oppgaven