Rapport fra ekspertgruppen i spesialpedagogikk

I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap foreslo regjeringen å nedsette en ekspertgruppe til å utarbeide en kunnskapsstatus og en analyse over behov for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Nå har ekspertgruppen kommet med sin rapport.

Rapporten omtaler mange områder, deriblant alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). For ASK anbefaler ekspertgruppen at

  • det satses på etter- og videreutdanning for pedagoger, spesialpedagoger og lærere i ASK. Dette kan bygge på dagens tilbud ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
  • det satses på å etablere en masterutdanning i ASK gjennom et nordisk samarbeid. Initiativet til en slik nordisk mastergradsutdanning kan foretas av Høgskolen i Buskerud og Vestfold som allerede har kompetanse på fagområdet.
Les rapporten