“Det viktigste for meg er å kunne kommunisere”

I sin masteroppgave i pedagogikk ved UiT Norges Arktiske Universitet stiller Tove Torgnes Kristensen spørsmål om hva som må være til stede for at en samtale skal oppleves som god for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon. Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse av voksne personer som har medfødte talevansker.

Bakgrunn og formål

Det finnes en mengde ulike kommunikasjonshjelpemidler og det har vært en formidabel utvikling blant de teknologiske hjelpemidlene de siste årene. Tidlige studier sitt fokus var i stor grad rettet mot valg og teknisk mestring av kommunikasjonshjelpemidler framfor fokus på kommunikasjonsprosessen ved alternativ og supplerende kommunikasjon. Gjennom dette forskningsprosjektet har jeg et ønske om å bidra til økt kunnskap om hva brukere av alternativ og supplerende kommunikasjon synes må være til stede for at en samtale skal oppleves som god. Dette for å få en dypere innsikt og en bedre forståelse for ulike kommunikasjonsfunksjoner i sin helhet og for samtalen i sin særdeleshet.

Problemstilling og forskningsspørsmål

Hva må være til stede for at en samtale skal oppleves som god for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon? Forskningsspørsmålene sentrerer rundt det å etablere kontakt, hvilke tema brukerne liker å snakke om, hvordan en samtale vanligvis foregår, hva som er en god samtalepartner og om strategier for å lette kommunikasjonen.

Teori

Det teoretiske grunnlaget bygger på sosiokulturell teori hvor samspillet mellom person og sosialt miljø og omgivelser spiller en sentral rolle. Ifølge et sosiokulturelt perspektiv er mennesket et genuint kommunikativt vesen som er innrettet mot et samspill med andre mennesker. I tråd med dette er kommunikasjon og språk sentralt for menneskets læring og grunnlag for personlig utvikling og samhandling. Teori om cerebral parese og medfødte talevansker er opptakten til teori om kommunikasjon, kommunikasjonsvansker og alternativ og supplerende kommunikasjon. I denne studien ses cerebral parese og talevansker i sammenheng med kommunikasjon og kommunikasjonsvansker ved bruk av alternativ kommunikasjon. Forhold vedrørende element i samtaler og samtalepartnerens rolle er sentrale i oppgaven.

Metode

Innsamling av datamateriale har blitt gjort ved bruk av kvalitativt forskningsintervju. Utvalget består av tre personer som bruker alternativ eller supplerende kommunikasjon. Intervjuene ble gjennomført med støtte av en intervjuguide, men med åpning for at informantene kunne bringe inn andre refleksjoner og være med på å styre retningen av intervjuet.

Resultater

Resultater fra intervjuene viser brukernes tanker, følelser og erfaringer om hva som må være til stede for at en samtale skal oppleves som god. Resultatene er beskrevet og drøftet i forhold til temaene: etablere kontakt, valg av tema, samtalen, samtalepartner, strategier og kommunikasjonshjelpemiddel. Funnene viser hvor sammenvevd og kompleks disse temaene er i forhold til hverandre, og hvordan de spiller inn på grunnlaget for og gjennomføringen av den gode samtalen.

Konklusjoner

Resultatene har ført til drøfting av en rekke konsekvenser som berører kommunikasjon for bruker av alternativ og supplerende kommunikasjon generelt og samtalen spesielt. Samtalepartnerens rolle blir trukket fram og behovet for fokus på kompetanse både hos brukeren og samtalepartneren belyses.

Kilde: Tove Torgnes Kristensen

Les masteroppgaven