Søkelys på overføring av informasjon om ASK

I sin masteroppgave i spesialpedagogikk retter Lene Dåsvand Aanning søkelyset på overføring av informasjon om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) mellom skole og bolig. Masteroppgaven baserer seg på en kvantitativ studie i form av en spørreundersøkelse blant boligledere, styrere eller enhetsledere for barne- og avlastningsboliger som har heltids- eller deltids tilbud for personer som bruker ASK. Undersøkelsen omfatter i alt 71 elever som bruker ASK i grunnskole og videregående skole.

Studien viser signifikant sammenheng mellom anvendelse av ASK i skolen og anvendelse av ASK i bolig. Kun et lite mindretall av elevene (vel 11 %) fikk overført informasjon om ASK fra skole til bolig i form av kontaktbok eller materiell med grafiske tegn. For et flertall av elevene (vel 60 %) ble informasjon om ASK overført gjennom ansvarsgruppemøter. For nesten en tredjedel av elevene (ca 28 %) ble informasjon om ASK verken delt gjennom kontaktbok eller ansvarsgruppemøter.

Oppgaven er skrevet ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2014.

Kilde: Universitetet i Oslo

Les masteroppgaven