Rapporter om barn med autisme og bruk av pekeskjerm

Anja Morell ved Forsknings- och utvecklingsenheten, Habilitering & Hjälpmedel i Skåne (Sverige) skrev i 2005/2006 to rapporter om bruk av IKT i alternativ og supplerende kommunikasjon hos mennesker med autisme. ASK-loftet har gjort rapportene tilgjengelige for våre nettbrukere.

Rapporten Hur använder barn med autism pekdatorer som alternativ kommunikation?” (2005) har til hensikt å øke kunnskapen om hvordan barn med autisme kan bruke en datamaskin med pekeskjerm som kommunikasjonshjelpemiddel, hvordan hjelpemiddelet kan tilrettelegges og presenteres for barnet og omgivelsene og hvordan det kan brukes i barnets hverdag. Rapporten beskriver erfaringer fra arbeidet med sju barn med autisme.

Rapporten AKK med hjälp av pekdator för barn med autism – En metodutveckling baserad på tre fallstudier (2006) inneholder dels en beskrivelse av innlæring og bruk av ASK med bruk av datamaskin med pekeskjerm hos tre barn med autisme, dels en kom-i-gang-veiledning for selve introduksjonen og anvendelsen av ASK for disse barna. Rapporten gir detaljerte eksempler og konkrete forslag på hvordan man som foreldre og fagpersoner kan tilrettelegge arbeidet, både i en tidlig fase og når man har kommet igang.

Kilde: www.skane.se/habilitering/fou