Forekomst

Hvor mange mennesker kan ha behov for ASK?

Generelt

I Norge har vi ingen sikre tall på det totale antall personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. På bakgrunn av amerikanske undersøkelser anslår Tetzchner og Martinsen (2002) at det i Norge er omtrent ca 16.000 personer i alle aldre som er uten funksjonell tale på grunn av utviklingsmessige vansker. De anslår videre at ca 0,5% av alle norske barn i alderen 1-19 år ikke snakker forståelig nok til at tale kan være deres hovedkommunikasjonsform, omtrent ca 5400 barn og unge. Denne statistikken omfatter imidlertid ikke mennesker med behov for ASK som følge av ervervede skader (eksempelvis trafikkulykker o.a.).

Cerebral Parese

Nyere resultater fra Cerebral parese-registeret i Norge nyanserer imidlertid deler av dette bildet. I registeret er alle barn i Norge født med CP i årene 1996-1998 registrert. Av 294 barn registrert med detaljert informasjon hadde 49% normal tale, 13% lett utydelig tale, 10% utydelig men likevel forståelig tale, 4% meget utydelig tale som var vanskelig å forstå, mens 23% hadde ikke talespråk (Mjøen og Andersen, 2007). Av disse barna ble 60% vurdert til å ha normal språkforståelse, 20% til ha lett nedsatt språkforståelse, 11% til å ha moderat nedsatt språkforståelse og 6% til ikke å forstå tale. Studien viser videre at 37% av de aktuelle barna har behov for ASK på grunn av talespråkvansker og at 16% av barna bruker ASK. Studien har ikke registret forsinket språkutvikling, og belyser derfor ikke behovene til barn med CP i støttespråkgruppen. På bakgrunn av CP-registreret kan man identifisere de største gruppene av barn som trenger ASK allerede i det første leveåret.

Autisme

En regner med at det er ca 5000 personer med autisme i Norge. Autismeenheten (2003) beskriver det som vanskelig å tallfeste hvor stor andel av autister i Norge som har behov for ASK. Dette skyldes hovesakelig usikkerhet og faglig uenighet, med hensyn til hvilke kritierier man skal legge til grunn for å ta i bruk alternative kommunikasjonsformer og hvilke kriterier en skal legge til grunn for å ta i bruk en alternativ kommunikasjonsform. Mennesker med autisme kan ha ulike vansker knyttet til kommunikasjon. Noen har forståelsesvansker, mens mange har vansker med å uttrykke seg. En regner med at ca 10-15% av alle autister er såkalt “språkløse”. Autismeenheten mener likevel en på landsbasis må regne med at minst 750 autister er helt avhengige av alternative og/eller supplerende kommunikasjon (Autismeenheten, 2005).

Andre kilder

Se også demografiske data fra USA til nettsiden til Barkley AAC Center og The Munroe-Meyer Institute for Genetics and Rehabilitation ved Universitetet i Nabraska.

Referanser

Autismeenheten (2003). Alternativ kommunikasjon II. Rapport nr 1/2003

Tetzchner, S.V. og Martinsen, H. (2002). Alternativ og supplerende kommunikasjon : en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo : Gyldendal akademisk

Mjøen, T. og Andersen, G.L. (2007). Barn med CP med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Norges 8. nasjonale ISAAC-konferanse 16.-18. april 2007, Sundvolden