Grunnlaget for dialog


Grunnlaget for å være i dialog med Ingrid Kristine gjennom samtaler, felles fokus og gjenopplevelser har blitt styrket gjennom målbevisst arbeid etter Marte Meo-prinsipper.

Marte Meo er en form for utviklingsstøttende kommunikasjon der bruk av video er et viktig redskap for å analysere samspillet mellom to eller flere mennesker.

Utviklingsstøttende kommunikasjon innebærer at den voksne:

• Ser barnets initiativ
• Bekrefter barnet
• Setter ord på det barnet gjør
• Passer på at alle ”tar tur” i kommunikasjonen
• Deler glede
• Har ansvar for en positiv ledelse i kommunikasjonen
• Markerer tydelig start og avslutning på kommunikasjonen

Foreldrene til Ingrid Kristine og personell fra skolen og avlastningsboligen har tidligere fått veiledning i Marte Meo.

De bruker disse prinsippene som rettesnor i hvordan de etablerer og opprettholder sosial kontakt med Ingrid Kristine. Dette har gjort Ingrid Kristines nærpersoner mer oppmerksomme på betydningen av å se hennes initiativ og benevne hennes og sine egne handlinger. Økt forståelse av dialogen med Ingrid Kristine og betydningen av å ha felles fokus, har hatt stor positiv betydning for utbyttet Ingrid Kristine har av å se på bilder sammen med andre.

Benevning av initiativ som Ingrid Kristine retter i forhold til bilder har vært ett av flere viktige prinsipp de har jobbet med i denne sammenhengen. I hjemmet bruker de Marte Meo-prinsippene i alle situasjoner der Ingrid Kristine deltar, hele døgnet gjennom.

For mer informasjon om arbeid etter Marte Meo-prinsipper, se Hedenbro og Wirtberg (2002), Øvrelid og Nordtvedt (2003), Onsøyen med flere (2003), Øvrelid og Hoelgaard (2004).

:: Les videre

Referanser

Hedenbro, M. og Wirtberg, I. (2002). Samspillets kraft. Marte Meo - mulighet til utvikling. Oslo: Kommuneforlaget

Øvrelid, M. og Nordtvedt, T. (2003). Synlig men blir vi sett - hørt og tatt på alvor? Statped Skriftserie nr 4, Trøndelag kompetansesenter

Onsøyen, R., Øvrelid, M. og Hoelgaard, L. (2003). Synlig - men ikke sett. Statped Skriftserie nr 7, Trøndelag kompetansesenter

Øvrelid, M. og Hoelgaard, L. (2004). Dialogens kraft - en mulighet til utvikling. Statped Skriftserie nr 18, Trøndelag kompetansesenter