Tilrettelegging


Å gjøre bilder tilgjengelig for Ingrid Kristine krever at nærpersoner legger til rette for dette. Det er først og fremst foreldrene som har sørget for at hun kan bruke bilder i ulike format og på ulike vis. For å framskaffe bildemateriale har også skolen og avlastningsboligen viktige roller.

Historien til Ingrid Kristine gir et innblikk i en privat læremiddelproduksjon som har pågått og blitt utviklet over lang tid. Foreldrene har tidligere fått opplæring i bruk av dataprogrammet Musse, som de bruker for å lage bilde- og videoserier. Den største kompetansen har de likevel fått gjennom egen erfaring. Sammen med motivasjonen for å gi Ingrid Kristine et meningsfylt liv, har egen erfaring vært det viktigste grunnlaget for den kompetanse foreldrene i dag har omkring bruk og tilrettelegging av bilder.

Foreldrene synes det er vanskelig å beskrive hvor mye tid de bruker på å tilrettelegge bildematerialet. Dette kan i seg selv være et uttrykk for hvor naturlig og integrert del bilder er i Ingrid Kristines liv.

Foreldrene til Ingrid Kristine har en viss arbeidsdeling i arbeidet med bilder. Det er mor som oftest lager bildeserier i Musse, mens far lager bildeheftene og bildeserier på DVD.

Foreldrene vil framheve betydningen av at det settes av god tid i startfasen slik at pedagoger og andre nærpersoner kan sette seg inn i de verktøyene og arbeidemetodene som skal brukes i tilretteleggingen.

De vil også framheve at det er viktig med fokus på arbeidsmåter og at det utvikles gode holdninger og rutiner for arbeidet. Ingrid Kristines foreldre har erfart at mulighetene og variasjonene som ligger i Ingrid Kristines bruk av bilder, har utviklet seg etter hvert som familien har tatt bildemateriellet i bruk.

:: Les videre